නව කොරෝනා වයිරස් (SARS-Cov-2) ප්‍රතිදේහජනක වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය (කෙල)

23452465