නව කොරෝනා වයිරස් (SARS-Cov-2) උදාසීන ප්‍රතිදේහ වේගවත් පරීක්ෂණ උපාංගය

23452465