Biz hakda

Toparymyz

HAKYKATIVD reagentlerini ösdürmäge ygrarly tejribeli alymlaryň uly howzy bolan aýratyn ösüş desgasy bar. Gözleg we gözleg alymlarymyz prosesi ösdürmek, prosesi gowulandyrmak, düzmek we analitiki ösüş bilen meşgullanýarlar. Önümimizi ösdürmek turbageçirijimizde himiluminesensiýa mukdar kesgitleýiş reagenti, kolloid altyn mukdarda kesgitleýji reagentler, dürli antigenler we antikorlar bar. Bu desga Hytaýyň hökümeti tarapyndan Azyk we neşe serişdelerini dolandyryş müdirligi tarapyndan ykrar edildi.

REALY, her bir etapda, ähli desgalarda we guramada önümlere we dolandyryş tejribelerine berk hil gözegçiligini saklamaga uly ähmiýet berýär. Önümlerimiziň howpsuzlygy, önümiň soňky aýratynlyklaryna laýyk gelmek üçin giňişleýin synag, nusga almak we tassyklamak proseduralary arkaly barlanýar.

rgt
trh (5)
trh (2)
trh (4)

Hekaýamyz

Her ýyl Medlab, Medica we AACC we başgalar ýaly dürli ýurtlarda geçirilen lukmançylyk görkezişlerine gatnaşýarys. CE şahadatnamalary, ISO 13485 hil ulgamy şahadatnamasy, önümçilik ygtyýarnamasy, gelip çykan ýurtda marketing ygtyýarnamasy bar. Şeýle hem, FDA we beýleki şahadatnamalary taýýarlaýarys. “Real Tech” -iň satuw ulgamy 80-den gowrak ýurdy we sebiti öz içine aldy we ýokary hilli önümleri gaty bäsdeşlik bahasynda paýlamak üçin tolgundyryjy mümkinçilik döretdi. Hil önümlerimiz we hünär hyzmatlarymyz üçin bütin dünýäde gowy abraý gazandyk.

Adamlary ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün edip, dünýäni gowulaşdyrmak üçin özümizi bagyşlaýarys.

trh (1)
trh (3)

Hangzhou Realy Tech Co., Ltd.2015-nji ýylda esaslandyryldy. Baş edarasy we dünýä derejesinde işleýän In-Witro diagnostika kompaniýasy, 5 ýyldan gowrak wagt bäri bejeriş synaglarynda we Immunoassay ulgamynda ýöriteleşendir. Kompaniýa 6000 inedördül metrlik ylym seýilgähinde ýerleşýär we iň häzirki zaman gözleg we önümçilik desgalary bilen enjamlaşdyrylandyr.

Giň önümlerimiz çalt synagdan, Neşe serişdelerini synagdan geçirýänlerden, POCT okyjylaryndan we Awtomatiki himiluminesensiýa immunoassaý ulgam enjamyndan ybarat. Bu ulgamlaryň hemmesi, takmynan 150 görnüşli immun belliklerini, ýürek-damar kesellerini, ýokanç keselleri, gepatit keselini, süýji keselini, saglygy goraýyş barlaglaryny we çaga dogrulýan bölümi we beýleki ugurlary öz içine alýan gözleg elementlerine laýyk gelýär. Diňe uly we orta hassahanalarda we laboratoriýalarda agyr keselleri çalt anyklamak üçin amatly bolman, eýsem kiçi we orta hassahanalarda we laboratoriýalarda hemmetaraplaýyn immunologiki mukdar taýdan derňew üçin amatly.

Azyk we neşe serişdelerini dolandyrmak boýunça arassa ussahananyň we 700-e golaý ussahananyň sertifikaty bilen döredilen kompaniýa. Häzirki wagtda gündelik 100000 dozada, in vitro anyklaýyş toplumlary we kliniki synag maşyn öndürmek kuwwaty bilen, kompaniýamyzyň öz marka önümlerinden başga-da, müşderilere ulgam, OTC bazary, jemgyýetçilik howpsuzlygy ministrligi we OEM hyzmatyny hödürleýäris. epidemiýanyň öňüni alyş bölümleri önümleriň dürli aýratynlyklaryny üpjün edýär. Haryt uzak bazarlarda içerki we daşarky bazarlarda satylýar.

Ajaýyp hyzmat we ygtybarly hil, dünýäde abraý gazanmaga kömek edýär, mysal üçin:

1. Kolumbiýa, Braziliýa, Meksika, Ekwador, Çili, Peru ...

2. Polşa, Ispaniýa, Fransiýa, Russiýa…

3. Japanaponiýa, Filippinler, Malaýziýa, Awstraliýa…

4. Günorta Afrika, Wenesuela, Somali, Gazagystan…

5. Beýleki ýurtlar

Kompaniýamyz we önümlerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. OEM bilen biziň bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz.

Dizaýn
%
Ösüş
%
Marka
%
tr (3)
tr (1)
tr (2)