Habarlar

coronavirus test
21-nji aprelde durmuş ylymlary kompaniýasy LabCorp resmi web sahypasynda Öýde bar bolan roman Coronavirus synag toplumy üçin FDA gyssagly ulanyş ygtyýarnamasyny alandygyny habar berdi.

 

Öýde synag nusgalaryny ýygnamak üçin ulanyp boljak “AT-Home Test Kit” adamlara diagnoz goýmak üçin kompaniýanyň laboratoriýasyna burun siňdiriş nusgasyny ibermäge mümkinçilik berýär.

 

CNBC habar gullugynyň habaryna görä, LabCorp synag toplumyna mart aýynda gyssagly FDA ygtyýarnamasy berildi we 5-nji aprelde LabCorp FDA bilen habarlaşdy we näsaglara synag toplumyny öýde ulanmagyna rugsat bermek üçin üýtgetme sorady.

 

LabCorp, eýýäm saglygy goraýyş işgärlerine ileri tutulýan 60,000 öý enjamynyň bardygyny we ýakyn hepdelerde ABŞ-nyň beýleki müşderilerine hem ýaýramagyna garaşylýandygyny aýtdy.

 

LabCorp, toplumyň bahasy 119 dollar, ulanyjylara laýyk baha berilmegini we LabCorp web sahypasynda anketany doldurmagyny talap edýär diýdi.

 

“Roýter” habar gullugy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň synag mümkinçiliklerini gowulandyrmaga synanyşýandygyny, ýöne howpsuzlygy üpjün etmek üçin hünärmenleriň we şahsy gorag enjamlarynyň ýoklugy sebäpli giňelmeginiň päsgelçilik döredendigini habar berdi.

 

Öýde nusgalary ýygnamak, wirusy saglyk işgärlerine ýokaşdyrmak howpuny azaldar, ýöne synagçynyň nusgalary dogry ýygnap, laboratoriýa sag-aman iberendigi ýaly kemçilikler bolup biler.

 

FDA, nusga ýygnamak toplumyndaky maglumatlaryň hassahanalarda ýa-da beýleki synag desgalarynda bolşy ýaly howpsuz we takyk bolmagyny üpjün etmek üçin LabCorp bilen işleşendigini aýtdy.

 

LabCorp, toplumyň görkezmeleri ýerine ýetirilýänçä hassalar we hünärmenler tarapyndan alnan nusgalaryň arasynda hilde ýa-da netijelerde hiç hili tapawudyň ýokdugyny aýtdy. Öý esbaplary burun nusgalaryny ýygnamak üçin ulanylýan pagta çeňňekleri, şeýle hem laboratoriýa nusgalaryny ibermek üçin biohazard nusga haltalary we gijeki fedex ýük haltalary bilen gelýär. Laboratoriýa, nusgalary alandan soň bir-iki günüň içinde netijeleri alyp biler.

“Realytech” dürli lukmançylyk synag reagentlerini öndürmekde ýöriteleşen kompaniýa. FDA tassykladyk we 2020-nji ýyldaky koronawirusyň öňüni alyş ak sanawynda
Şeýle hem, Jek Ma tarapyndan 2020-nji ýylda Japanaponiýa we Europeewropa sowgat beren epidemiýanyň öňüni alyş materiallarynda çalt ýüze çykaryjy reagent bilen üpjün ediji
Biziňki2019-NCOV IgGIgM çalt synagkesgitlemegiň takyklygy we arzan bahasy bar, hökümetleri we lukmançylyk edaralaryny maslahat bermegini hoş geldiňiz


Iş wagty: Iýul-14-2020